REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „CZEKOLADKA” KRAKOWSKIEJ MANUFAKTURY CZEKOLADY (obowiązuje od 15 listopada 2012 roku).

1. DEFINICJE

1.1. Organizator Programu („Organizator”) – Chocoooooooolate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szewskiej 7.

1.2. Program Lojalnościowy Czekoladka („Program”) – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów, którym będą przyznawane korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie. 

1.3. Uczestnik Programu („Uczestnik”) – osoba, która dobrowolnie bierze udział w Programie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, akceptując jednocześnie jego treść.

1.4. Baza Danych – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Ankiecie Stałego Klienta, które są przetwarzane przez Organizatora Programu.

1.5. Ankieta Stałego Klienta („Ankieta”) – formularz zgłoszeniowy do Programu udostępniany przez Organizatora Programu w Sklepie i Restauracji, który po wypełnieniu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu jako Uczestnika.

1.6. Informacja o Koncie Uczestnika – informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego transakcjach, przyznanych mu korzyściach oraz o wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika.

1.7. Karta Stałego Klienta („Karta”) – karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu po wypełnieniu Ankiety służąca identyfikacji oraz rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie, a także do wymiany Punktów na produkty Organizatora. 

1.8. Sklep („Sklep”) – sklep Krakowskiej Manufaktury Czekolady mieszczący się w Krakowie przy ul. Szewskiej 7.  

1.9. Kawiarnia („Kawiarnia) - kawiarnia Krakowskiej Manufaktury Czekolady mieszcząca się w Krakowie przy ul. Szewskiej 7. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie  oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie oraz obowiązki Organizatora.

2.2. Program organizowany jest i działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3. Program prowadzony jest w Sklepie i Kawiarni Organizatora od dnia 15 listopada 2012 roku.

2.4. Celem programu jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu produktów w Sklepie lub Kawiarni zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

3.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

3.2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

  1. dokonanie w Sklepie lub Kawiarni zakupu produktów Organizatora
  2. prawidłowe wypełnienie i złożenie w Sklepie lub Kawiarni Ankiety. Prawidłowo wypełniona Ankieta powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

3.3. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3.4. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Ankiecie jest Organizator. 

3.5. Organizator zobowiązuje się do przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. KARTA

4.1. Karty wydawane są w Sklepie i Kawiarni przy pierwszym zakupie po wypełnieniu Ankiety. 

4.2. Karta wydana Uczestnikowi pozostaje własnością Organizatora. 

4.3. Karta może być używana tylko przez osobę, której została wydane w momencie przystąpienia do Programu. 

4.4. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą czy bankomatową i może być wykorzystywana jedynie do zbierania punktów oraz wykorzystywania punktów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4.5. Karta jest ważna do końca trwania Programu. 

4.6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi w Sklepie lub Kawiarni lub na adres e-mail: info@chocolate.krakow.pl. W takim przypadku, na wniosek Uczestnika, może zostać  wydany duplikat Karty i nastąpić przepisanie dotychczas zebranych punktów.

4.7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego konta na konto innego Uczestnika.

5. ZASADY GROMADZENIA I WYMIANY PUNKTÓW W PROGRAMIE 

5.1. Uczestnim może zbierać Punkty na zasadach określonych nieniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty. 

5.2. Uczestnik za każde pełne 10 PLN wydane w Sklepie lub Kawiarni otrzymuje 1 punkt. 

5.3. Punkty zebrane za zakupy naliczane są na konto Uczestnika do 7 dnia następnego miesiąca następującego po dokonaniu zakupów. 

5.4. Naliczone punkty podlegają wymianie na produkty dostępne w Sklepie i Kawiarni. 

5.5. Jeden punkt stanowi wartość 1 PLN przy wymianie punktów na produkty.  

5.6. Za zakupy, za które Uczestnik płaci punktami zebranymi w Programie, nie są przyznawane punkty. 

5.7. Punkty naliczane są tylko za zakupy produktów w Sklepie i Kawiarni w cenach regularnych, nie obejmują produktów w cenach promocyjnych. 

5.8. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość otrzymywania informacji o specjalnie przygotowanych ofertach drogą e-mail, sms, lub telefonicznie o ile wyrazili na to zgodę w Ankiecie.

5.9. Nabycie Produktów objętych Programem może nastąpić jedynie po okazaniu Karty Uczestnika przed zamknięciem transakcji.

5.10. W przypadku zwrotu produktów, za które zostały przyznane, przyznane Punkty za zakup tych towarów zostają anulowane. Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę pracownikowi Sklepu lub Kawiarni w celu skorygowania salda punktowego. 

5.11. Uczestnik powinien zebrać Punkty z użyciem Karty co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty pierwszego naliczenia punktów na koncie Uczestnika. W przypadku niespełnienia tego wymogu Karta traci ważność, a przypisane do niej Punkty zostają anulowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci możliwość wymiany anulowanych Punktów. 

6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

6.1. Organizator przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych  Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6.2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).

6.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.

6.4.   Uczestnik ma dostęp i jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych, poprzez ponowne wypełnienie Ankiety. 

6.5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia bazy danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie. 

7.  ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA

7.1. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu, podejmuje działania lub dopuszcza się nadużyć sprzecznych z prawem, zwyczajem lub zasadami współżycia społecznego, lub podała nieprawdziwe dane w Ankiecie.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia uczestnictwa lub zlikwidowania konta Uczestnika, co do którego podejmie uzasadnione podejrzenia popełnienia działań wskazanych w punkcie 7.1. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przy współuczestnictwie Uczestnika.

7.3. Punkty ulegają umorzeniu w przypadku braku aktywności Uczestnika przez okres 12 miesięcy licząc od daty pierwszego naliczenia punktów na koncie Uczestnika.

7.4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie  poprzez pisemne oświadczenie wysłane do siedziby Organizatora na adres: Chocoooooooolate Sp. z o.o., ul. Szewska 7, 31-009 Kraków. Uczestnik rezygnując z udziału w Programie może przed zwróceniem Karty wymienić posiadane Punkty zgodnie z Regulaminem, o ile pozwala mu na to ilość zgromadzonych Punktów. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie zobowiązany jest do zwrotu Karty w Sklepie lub Kawiarni lub przesłanie jej na adres Organizatora. 

7.5. Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie bez wskazania przyczyny z zachowaniem minimum 60 dniowego terminu, w którym Uczestniczy mogą wykorzystać zebrane w Programie Punkty. 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Ankiecie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

8.2. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub fałszywych danych w celu wyłudzenia korzyści spowoduje podjęcie przez Organizatora wszelkich prawnie dostępnych środków w celu pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności karnej oraz naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody.

8.3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługujących w Programie Korzyści. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator zatrzega sobie prawo do zmiany nieniejszego Regulaminu w terminie określonym przez Organizatora i poinformowania o tym terminie Uczestników.

9.2. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w Sklepie, Kawiarni, na stronie internetowej oraz poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail Uczestnika.

9.3. Uczestnik może zgłaszać swoje uwagi lub spostrzeżenia dotyczące działania Programu drogą elektroniczną na adres: info@chocolate.krakow.pl

9.4. Pracownicy Organizatora są wyłączeni z uczestnictwa w Programie.  

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane przez Chocoooooooolate Sp. z o.o. jako administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu promocji i marketingu produktów Organizatora.

Każdy Uczestnik ma prawo poprawiania swoich danych w dowolnym czasie poprzez zgłoszenie w Sklepie lub Kawiarni lub drogą e-mail.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Programie.